For Booking Call 9188577716 aebmfw
tcmK-§sf amämw,
acp-¶n-ÃmsX...

Health at
Finger Tips

a\p-jy\v acp-¶p-I-fn-ÃmsX Pohn-¡p-hm³ Ign-bp--tam? tcmK-§Ä ico-c-¯n-\p-f-fn-te¡v IS-¶m acp¶v Ign-¡msX Ahsb CÃm-Xm-¡p-hm³ km[n-¡p-tam? GsXm-cmÄ¡v ap³]nepw D¯cw In«msX InS-¡p¶ tNmZy-§-fm-Wn-h. CXnsâ IrXy-amb D¯cw \ÂIp-I-bmWv tUm. A³kmÀ. tUm. A³km-dnsâ acp-¶p-I-fn-Ãm¯ BÄ«Àt\-äohv NnIn-Õm-coXn ]¯v hÀj-ambn hnP-b-I-c-amb \ne-bn ]Xn-\m-bn-c-I-W-¡n\v t]À¡mWv tcmK-apàn \ÂIn-bn-«p-f-f-Xv. CXnsâ sXfn-hmWv tIc-f-¯n-\-I¯pw ]pd-¯p-ap-ff {][m-\-am-[y-a-§Ä At±-l-¯nsâ NnInÕ A\p-`-h-§sf Ipdn-¨p-ff hnh-c-W-§Ä \ÂIn-bn-«p-f-f-Xv. am[yaw Zn\-]{Xw, ae-bm-f-a-t\m-ca Btcm-Kyw, Gjym-s\-äv, at\m-ca \yqkv IqSmsX Cw¥ojv Zn\-]-{X-§Ä F¶n-h-sb-Ãmw Cu NnIn-Õm-co-Xnsb {]iw-k-\o-b-sa¶ \ne-bn Ah-X-cn-¸n-¨n«pണ്ടv. B[n-Im-cn-Ihpw imkv{Xo-bhpw hniz-kz-\o-b-hp-amb NnIn-Õm-h-gn-I-fmWv A³kmdn-tâ-sX-¶-XmWv CXn-eq-sS¶v hyà-am-Ip-¶-Xv. tImSn-IÄ apS¡n \ÂI-s¸-Sp¶ ]c-ky-{]-Nm-c-§-fà kXy-k-Ô-amb NnIn-Õm-co-Xn-I-fmWv Ct±-l-¯nsâ ]mc-¼-cyw. sI«p-I-Y-Ifpw \pW-{]-N-c-W-§fpw Ac-§p-hm-gp¶ ]c-ky-hn-]-Wn-bn-sem-cn-S¯pw tUm. A³km-dn-sâ t]cp-IÄ ]Xn-¸n-¨n-«n-Ãm-sb-¶p-f-fXv Cu NnIn-Õm-co-Xn-bpsS \ന്മ-sb- hc-¨p-Im-«p-¶p. \m¨p-tdm-¸-Xn, ^nkn-tbm-sX-dm-¸n, ]©-IÀ½ aÀ½-Nn-In-Õ, dn^vf-Ivtkm-f-Pn, AIyp-{]-jÀ, amsá-änIv sXdm-¸n, kptPmIv sXdm-¸n, Xmbv sXdm-¸n, tkm¬ sXdm-¸n, sadn-Un-b-t\m-f-Pn, Atcma sXdm¸n F¶n-h-sbÃmw kwtbm-Pn-¸n¨pff ]mZ-aÀ½ NnInÕ hnZ-KvZ-\mWv tUm. A³kmÀ. Ch-bp-sS-sbÃmw IqSn-t¨-c \ÂIp¶ \pX-\-amb {]tXyI NnIn-Õm-coXn cmPy¯v Xs¶ A]qÀÆ-am-Wv. Cu A]qÀÆ-X-bmWv tUm. A³km-dns\ cmPym-´-c-X-e-¯n Xs¶ {it²-b-am-¡p-¶-Xv. kmaq-lnI kmwkvIm-cnI cmjv{Sob taJ-e-I-fnse AS¡w D¶-X-Xe-§-fn \n¶p-ff \nc-h-[n-bmb AwKo-Im-c-§fpw ]pc-kvIm-c-§fpw A³km-dns\ tXSn-sb-¯n-bn-cn-¡p-¶p. \mw `b-s¸-Sp¶ amc-I-tcm-K-§-fmb Iym³kÀ, hy¡, lmÀ«v, Xe-t¨mÀ, AØn, kvt{Sm¡v, Hm«n-kw, Pohn-X-ssien tcmK-§Ä F¶n-h-bvs¡Ãmw ]mZ-aÀ½ NnInÕ sImണ്ടv ia\w Isണ്ട¯p-hm³ km[n-¡pw.

temI-¯nsâ hnh[ tImWp-I-fn Cu NnIn-Õm-coXn AX-Xp-kÀ¡m-cp-I-fpsS AwKo-Im-c-t¯msS {]Np-c-{]-Nmcw t\Sn-h-cp-I-bm-Wv. ssN\, Xmbvemâv, t\¸mÄ, ^nen-¸o³kv XpS§n 40-þ-Hmfw cmPy-§-fn Cu NnIn-Õm-coXn C¶v kPo-h-am-Wv.

Dr Ansar Consulting

Adnbmw hncÂsXm«v tcmK-§Ä, AIämw hncÂsXm«v tcmK-§sf!

Imev]mZw a\p-jysâ tcmK-\nÀWb bqWn-äm-sW¶v Kth-jW ^e-§Ä hyà-am-¡n-bn-«pണ്ടv. ico-c-¯nse FÃm Ah-b-h-§-fpsS {]hÀ¯-\-§fpw Ah-bpsS hyXn-bm-\-§fpw ]mZ-kv]Ài-¯n-eqsS Xncn-¨-dn-bp-hm³ km[n-¡pw. sSIvt\m-f-Pn-IÄ Is­-¯p-¶-Xn\v ap³]v \mUn ]nSn¨pw apJw t\m¡nbpw aäp-am-bn-cp¶p tcmKw \nÀ®-bn-¨n-cp-¶-Xv. A¡m-e¯pw aÀ½ sshZy-ന്മmÀ ]mZ-aÀ½w ]cn-tim-[n¨v tcmK-\nÀWbw \S-¯p-Ibpw NnIn-Õ-IÄ \ÂIp-Ibpw sNbvXn-cp-¶p. \½psS `mc-X-¯nepw Cu NnIn-Õm-coXn ià-am-bn-cp-¶p. B[p-\nI sshZy-im-kv{X-¯nsâ IS-¶p-h-c-thmsS ISp¯ aÕ-c-¯n\v ap³]n Ah-sbÃmw Fhn-sStbm ad-ªp-t]m-hp-I-bmWv sNbvX-Xv. CXn-s\-bmWv tUm. A³kmÀ ]pXnb Ime-¯n-s\m¯v imkv{Xo-b-amb \ne-bn acp-¶p-I-fn-ÃmsX Im¸m-Z-aÀ½w ]cn-tim-[n¨v tcmK-hn-apàn \ÂIn hcp-¶-Xv. Aan-X-amb km¼-Xn-I-_m-²y-X-I-fn-Ãm-sXbpw ISp¯ `£W \nb-{´-W-§Ä \ÂIm-sX-bp-ap-f-f-XmWv NnIn-Õ. tcmKw Is­-¯pI am{X-aà tcmKw Dണ്ടm-Ip-hm-\p-ff Imc-W-§sf CÃmbva sN¿p-I-sb-¶-XmWv Cu NnIn-Õm-co-Xn-bpsS {]tXy-I-X. {]mb-t`-Z-sat\y BÀ¡pw efn-X-ambn Cu NnIn-Õm-coXn ]n´p-Scm-hp-¶-Xm-Wv.

BÄ«Àt\-äohv NnInÕ

\oണ്ട hÀj-§-fpsS ]mc-¼cyw ]¦n-Sp¶ NnIn-Õm-co-Xn-bmWv BÄ«Àt\-äohv {Soävsaâv. acpt¶m, te]-\-§tfm CÃmsX ico-c-¯nsâ BtcmKyw \ne-\nÀ¯p-Ibpw hosണ്ടSp-¡p-Ibpw sN¿p-¶-XmWv CXnsâ e£yw. ico-c-¯nsâ k´p-en-Xm-hØ \ne-\nÀ¯n tcmK-\nÀ®-bhpw tcmK-i-a-\hpw {][m\w sN¿p-¶p. ico-c-¯nse cà-Nw-{I-aWw Xzcn-X-s¸-Sp¯n ico-c-¯n\v Dtന്മ-jhpw DuÀÖ-kz-e-Xbpw \ÂIn imco-cn-Ihpw am\-kn-I-hp-amb ]ncn-ap-dp-¡-§Ä CÃmbva sN¿p¶p. efn-X-amb NnIn-Õm-co-Xn-bmWv tUm. A³km-dnsâ BÄ«Àt\-äohv {Soävsaâv. FÃm B´-cn-Im-h-b-h-§-fp-sSbpw aÀ½-tI-{µ-§-fpsS kwtbm-P-\-amWv ImÂsh-f-f. Cu aÀ½tI{µ-¯nse Hmtcm R-c-¼p-Ifpw hnh[ Ah-b-h-§-fp-ambn _Ô-s¸-«pIn-S-¡p¶p. kq£va- kv]Ài-\-¯n-eqsS ico-c-¯nse Ah-b-h-§Ä¡pw tImi-§Ä¡pw \mUn-IÄ¡pw kw`-hn-¡p¶ {]iv\-§Ä a\-Ên-em¡n NnInÕ \ÂIp-I-sb-¶-XmWv tUm. A³km-dnsâ {]tXyI tlmfn-ÌnIv NnIn-Õ. Cu NnIn-Õ-bn-eqsS ico-c-¯n\pw hnhn[ Ah-b-h-§Ä¡pw Bh-iy-amb DuÀÖw ]mZ-kv]Ài-¯n-eqsS \ÂIn AXp-hgn tcmKm-h-Øbv¡v ia-\-apണ്ടm-¡p-¶p. FÃm-¯cw imco-cnI thZ-\-Ifpw sNdpXpw hep-Xp-amb tcmK-§fpw CXn-eqsS ]cn-l-cn-¡p-hm³ km[n-¡p-sa¶v 9 hÀjs¯ NnIn-Õm-\p-`-h-§Ä sXfn-bn-¨p-Im-«p-¶pണ്ടv. FÃm-¯cw tcmK-§Ä¡pw Htc-k-a-bw CtX-co-Xn-bn NnInÕ \ÂIp-¶-Xm-Wv.
]mÀiz-^-e-§-fn-Ã

acp-¶n-Ãm-¯-Xn-\m Cu NnIn-Õbv¡v ]mÀiz-^-e-§-sfm-¶p-an-Ã. tcmKw Isണ്ട¯n-bm NnInÕ XpS-§nb tijw AXmXp sSÌp-IÄ \S¯n tcmK-i-a\w Dd¸v hcp-¯m-hp-¶-Xm-Wv.

{]mb-]-cn-[ntbm ]Yy-§tfm CÃ

\h-PmXinip-¡Ä apX GXp {]mb-¡mÀ¡pw Cu NnInÕ A\p-tbm-Py-am-Wv. Hcp-hn[ Blm-c-\n-b-{´-W-§-fpw Cu NnIn-Õbv¡v CsÃ-¶p-f-f-XmWv {]tXy-I-X.

NnInÕ F{X \mÄ

Hmtcm hyàn-bp-sSbpw tcmKw, ico-c-{]-IrXn F¶nh A\p-k-cn-¨mWv tcmK-¯nsâ NnIn-Õm-Im-e-b-f-hv. NneÀ¡v Hcp-X-h-W-sImണ്ടp-Xs¶ amä-§Ä Iണ്ടp-Xp-S-§pw. aäv NneÀ¡m-Is« Ht¶m ctണ്ടm {]mhniyw Ign-ª-ti-jta amäw {]I-S-am-Ip-I-bp-f-fq.

A\p-`-h-tem-Is¯ AÛp-X-ambn tUm. A³kmÀ

tUm. kn.-F. A³kmÀ BÄ«Àt\-äohv saUn-kn-\nse Hcp saUn-¡Â {]mIvSo-j-Wdpw C´y³ t_mÀUv Hm^v BÄ«Àt\-äohv saUn-kn-\nse Hcp cPn-tÌÀUv AwK-hp-am-Wv. t\¨-tdm-¸-Xn-bnepw tbmK-bnepw Fw.-F-kv.kn _ncp-Z-hp-ap-ff Ct±lw a{Zm-knse Ptb{µ kc-kzXn BbqÀthZ tImtf-Pn \n¶v kzoUnjv akm-Pn, AIyq-{]-jÀ, tkm¬ sXdm-¸n, ^p«v dn^vf-Ivtkm-fPn kptPmIv sXdm¸n F¶n-h-bn ]cn-io-e\w t\Sp-Ibpw sNbvXp. _mw¥q-cnse {]i-kvX-amb hymk-bn \n¶pw tbmK-bn ]cn-io-e\w t\Sn. ]n¶oSv Xmbveân t]mbn. dn^vf-Ivtkm-f-Pn, Xmbv aÀ½-Nn-In-Õ, Atcma sXdm-¸n, F¶n-h-bn D]-cn-]-T\w \S-¯p-Ibpw sNbvXp. CâÀ\m-j-W Hm¸¬ bqWn-th-gvkn-än-bn \n¶pw BÄ«Àt\-äohv saUn-kn-\nepw aÀ½-im-kv{X-¯nepw PhD t\Sn.

2006-þ ImgvN-iàn ]qÀ®-ambpw \jvS-s¸« A³kmÀ Xsâ Cu Ah-Ø-bn \ncm-i-\mbn Xf-cmsX ip`m]vXn hnizm-k-t¯m-sS, kz´w Ign-hns\ kv]Ài-\-¯n A[n-jvTn-X-amb dn^vf-Ivtkm-fPn F¶ NnInÕ coXn-bn-te¡v Xncn-¡p-Ibpw AXp-hgn Xs¶ kao-]n-¡p-¶-h-cn Cu NnIn-Õm-coXn hfsc \¶mbn {]tbm-Kn-¨p-h-cn-Ibpw sN¿p-¶p.

Fd-Wm-Ipfw SmPv sdkn-U³kn-bn cണ്ടc-hÀj-¡mew A³kmÀ dn^vf-Ivtkm-fPn sXdm-¸n-Ìmbn tkh\w A\p-jvSn-¨n-«pണ്ടv. kaq-l-¯nse {]i-kvXcpw D¶-X-cp-amb \nc-h[n {]ap-JÀ A³km-dnsâ NnIn-Õm-co-Xn¡v hnt[-b-cm-bn-«pണ്ടv. A³km-dnsâ NnIn-Õm-co-Xn-tbbpw AXnsâ KpW-§-tfbpw Ipdn¨v at\m-c-a, lnµp, C³Uy³ FIvkv{]Êv, sU¡m³ sldmÄUv IÀ®m-S-I, h\n-X, at\m-ca BtcmKyw XpS-§nb {]kn-²o-I-c-W-§-fn h¶n-«pണ്ടv.

tUmIvSÀ A³km-dnsâ {][m\ NnIn-Õ-IÄ

Dd-¡-an-Ãm-bva, am\-knI ]ncn-ap-dp-¡w, jpKÀ, {]jÀ, sImf-kvt{SmÄ, kvt{Sm¡v, Xe-th-Z-\, Igp¯v thZ-\, \Sp-th-Z-\, ImÂap«v thZ\, hbÀkw_-Ô-amb tcmK-§Ä, Hm«n-kw, hr¡bpw Rc¼v kw_-Ô-amb Akp-J-§-fpw.

Alternative Therapy

Alternative Therapy is a unique combination of Naturopathy, Panchakarma, Reflexology, Acupressure, Magneto Therapy, Sujok Therapy, Thai Therapy, Zone Therapy, Meridianology, Aromatherapy & Marma Chikitsa. It is a treatment without drug. Alternative Medicine is a system of natural therapeutics based on vitality and self healing ability of living organisms. For example, application of a specific pressure on particular areas of the feet helps balance the system. It works on the principle that there are reflexes in the feet corresponding to every part of the body. This holistic system serves to relax, improves the functioning of all body systems, promoting a general feeling of wellness and harmony.

Download Healing Touch Brochure Download Healing Touch Malayalam Brochure
Consulting Hours: At Clinic, Monday - Saturday 10:00 AM to 05:00 PM | We arrange special training for Nurses on Reflexology and Alternative Therapy